• Lorem ipsum

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer 53644654

Artikel 1 Begripsbepaling

 1. Onder Toeter Gadgets wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: leverancier
 2. Onder wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2 Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van wederpartijen van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Toeter Gadgets en haar wederpartijen.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Toeter Gadgets uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wederpartij met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen wederpartij en Toeter Gadgets.

Artikel 3 Offertes, Aanbiedingen en Industriële eigendom

 1. Alle offertes van Toeter Gadgets zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte waarin de vervalperiode niet is gespecificeerd vervalt uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
 3. Toeter Gadgets kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Toeter Gadgets niet gebonden aan in de aanvaarding door de wederpartij voorkomende afwijkingen van de offerte of orderbevestiging van Toeter Gadgets.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Toeter Gadgets niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Toeter Gadgets.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Toeter Gadgets binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan de wederpartij laat weten de bestelling niet te accepteren.

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Toeter Gadgets geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Toeter Gadgets gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6 Betaling

 1. Indien niet vooraf anders is overeengekomen worden alle betalingen binnen 5 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso geïnd, tenzij Toeter Gadgets contante betaling bij levering zal vorderen. Toeter Gadgets is gerechtigd contante betaling te verlangen indien de wederpartij in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Toeter Gadgets op de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Toeter Gadgets op wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is wederpartij alsdan aan Toeter Gadgets een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
 3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
 4. Iedere betaling door wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
 5. Wederpartij is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Toeter Gadgets krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
 6. Toeter Gadgets is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat wederpartij op verzoek van Toeter Gadgets zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Toeter Gadgets gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan wederpartij zekerheid te verlangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Toeter Gadgets aan wederpartij geleverde producten blijft bij Toeter Gadgets zolang wederpartij de vorderingen van Toeter Gadgets ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang wederpartij de vorderingen van Toeter Gadgets wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Toeter Gadgets is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van wederpartij, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen.
 2. Het is wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Wederpartij is niet gerechtigd op de door Toeter Gadgets geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
 3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt wederpartij zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Toeter Gadgets een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Toeter Gadgets aan wederpartij in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Toeter Gadgets, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8 Levering door Toeter Gadgets, levertijd, risico

 1. De bestellingen zullen door Toeter Gadgets, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Toeter Gadgets heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Wederpartij zal voorts de aanwijzingen die door Toeter Gadgets worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de wederpartij wordt afgeweken van de door Toeter Gadgets gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de wederpartij.
 2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Toeter Gadgets en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Toeter Gadgets, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
 3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Toeter Gadgets is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van wederpartij niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van wederpartij.
 4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt wederpartij dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9 Annulering

 1. Bij annulering van een order 90 of meer dagen voor de overeengekomen leverdatum is 25% van het bruto orderbedrag verschuldigd.
 2. Bij annulering van een order vanaf 60 dagen tot 90 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 50% van het bruto orderbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering van een order tot 60 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 100% van het bruto orderbedrag verschuldigd.

Artikel 10 Reclames op door Toeter Gadgets geleverde producten.

 1. De wederpartij dient bij levering en inontvangstneming van de door Toeter Gadgets geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
 2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 12 uur na leveringsdatum, bij Toeter Gadgets te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Toeter Gadgets geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Toeter Gadgets slechts in behandeling genomen indien zij binnen 12 uur nadat wederpartij in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Toeter Gadgets zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt wederpartij geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
 3. Indien de wederpartij op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Toeter Gadgets de manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Toeter Gadgets door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.
 4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste wederpartij. Wederpartij heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
 5. Terugzending van geleverde goederen kan door wederpartij slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Toeter Gadgets.
 6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Toeter Gadgets. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11 Overmacht

 1. Toeter Gadgets is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien Toeter Gadgets door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Toeter Gadgets ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Toeter Gadgets het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
 3. Wederpartij is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding

 1. Indien wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Toeter Gadgets gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Toeter Gadgets toekomende rechten.
 2. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Toeter Gadgets nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Toeter Gadgets voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Alle vorderingen van Toeter Gadgets zijn terstond en geheel opeisbaar indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien wederpartij door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Toeter Gadgets heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Toeter Gadgets aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover wederpartij door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Toeter Gadgets.
 2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Toeter Gadgets voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart wederpartij Toeter Gadgets tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14 Overige verplichtingen van wederpartij

 1. Wederpartij is verplicht Toeter Gadgets onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als wederpartij door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15 Wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Toeter Gadgets worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens wederpartij dan nadat wederpartij van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen Toeter Gadgets en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Toeter Gadgets en haar wederpartijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Toeter Gadgets of, zulks ter keuze van Toeter Gadgets, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 17 Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden, na inspectie en goedkeuren van de ontvangen goederen, binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn onder andere de volgende (soorten) producten:
 • Cadeaukaarten;
 • Producten die naar de specificaties van de consument zijn vervaardigd en/of aangepast, zoals bijvoorbeeld producten die gepersonaliseerd kunnen worden of speciaal voor u bestelde producten.
 • Producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggezonden als de consument de verzegeling of verpakking heeft geopend, zoals bijvoorbeeld dekbedden, hoofdkussens, sieraden (waaronder oorbellen) enz.
 1. De consument dient bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht de retourprocedure van Toeter Gadgets te volgen, waarbij het product alleen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd kan worden. Toeter Gadgets zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzend- en verwerkingskosten, na inspectie en goedkeuren van de ontvangen goederen binnen maximaal 14 dagen aan u terugstorten. De verzend- en verwerkingskosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzend- en verwerkingskosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.